Stojance Masevski

  • PhD Student
  • Министерство за одбрана

Роден 13.08.1990 година во Врање, Република Србија. Завршена Воена Академија „Генерал Михајло Апостолски“ Скопје во 2014 година. Завршени постдипломски студии на Филозофски Факултет Скопје-Институт за безбедност одбрана и мир во 2016 година. Моментално докторанд на Филозофски Факултет Скопје-Институт за безбедност одбрана и мир.

 

Session