Risto Ilioski, Ph.D.

  • доктор на правни науки

Доктор на правни науки. Докторската дисертација е со наслов: „Наследници од прв наследен ред во македонското и споредбеното право“. Автор на бројни трудови од областа на граѓанското право.

Session