Ivica Josifovic, Ph.D

  • Full professor
  • Goce Delcev University in Stip, Faculty of Law
  • https://www.ugd.edu.mk

Д-р. Ивица Јосифовиќ е роден на 14 декември 1979 година, во Скопје, Република Македонија. Основно и Средно образование завршил во Скопје. Во учебната 1998/99 година се запишува на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ каде дипломирал на отсек правосудни студии, на насоката за меѓународно право на 23 април 2003 година со што се стекнал со стручен назив дипломиран правник.
Во периодот 2004-2005 година студирал на последипломските студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во областа на Меѓународно право и политика. По полагањето со одличен успех на пропишаните испити, на 13 јули 2006 го одбранил магистерскиот труд на тема “Политичките критериуми за прием во Европската унија на државите од Централна и Југоисточна Европа: Случајот на Република Македонија” пред Комисија за одбрана на магистерски труд во состав: проф. д-р Татјана Петрушевска – ментор, Проф. д-р Гордана Силјановска – Давкова – претседател и Проф. д-р Сашо Георгиевски – член.и се стекнал со академски степен Магистер на правни науки од областа на меѓународното право.
На 26 ноември 2009 година, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, ја одбранил докторската дисертација на тема “Европската безбедносна и одбранбена политика: меѓу офанзивна (само)одбрана и граѓанска безбедност”, пред комисија во состав Проф. д-р Татјана Петрушевска (ментор), Проф. д-р Денко Малески (претседател), Проф. д-р Љубомир Фрчковски (член), Проф. д-р Поликсена Гавровска (член) и Проф. д-р Сашо Георгиевски (член), со што се стекнал со научен степен доктор на науки во областа на меѓународното право.
Од 2008 до 2011 година е ангажиран на Факултетот за правни науки на ФОН Универзитет како соработник од областа на правните науки во звање Асистент. На 20 февруари 2010 година со одлука на Наставно- научниот совет на Факултетот за правни науки, едногласно е избран за наставник од областа на правните дисциплини во звање Доцент. На 08 април 2015 година со одлука на Наставно – научниот совет на Факултетот за правни науки, едногласно е избран за наставник од областа на Правото на Европската унија во звање Вонреден професор. Д-р Ивица Јосифовиќ како вработен на Универзитетот ФОН има наставен ангажман на Факултетот за правни науки, Факултет за политички науки и Факултетот за детективи и безбедност во состав на ФОН Универзитет во областа на правните дисциплини.
Од декември 2015 година е вработен како Вонреден професор на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Има наставен ангажман на Факултетот за правни науки и Факултетот за туризам и бизнис логистика кои се во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.
Од септември 2020 година, со Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е избран во звање редовен професор од областа на Право на Европската унија. Има наставен ангажман на Факултетот за правни науки и Факултетот за туризам и бизнис логистика кои се во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.
Од 2014 година е предавач во Академијата за судии и обвинители во почетната обука за Модул 3 – Меѓународно право, поконкретно Право на Европската унија.
Автор на повеќе учебници од областа на Европската унија; автор на повеќе од 50тина научни и стручни трудови од областа на Европската унија; учесник на многубројни меѓународни и домашни конференции, работилници, семинари и обуки; како и учесник во повеќе реализирани истражувања и апликативни проекти и друг професионален и стручен ангажман.

Session