m-r Zoran Vasilevski

  • PhD Student
  • докторанд на Институтот за одбрана, безбедност и мир Скопје

Зоран Василески е роден 1974 г. во Прилеп.

Завршил Економскиот факултет – Прилеп во 1997 година. Последипломски студии на Економски факултет – Прилеп –студиум „Деловни финансии на претпријатија завршува во 2015 година со одбранет магистерски труд „Етичките норми во процес на изготвувањеи презентирање на финансиските извештаи”. Во период од 1999 – 2000 година го оформува и военото образование на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски – Скопје, а од август 2000 година е активен офицер во АРМ.Од 2019 година е докторанд на Институтот за безбедност,одбрана и мир при Филозофски Факултет – Скопје. Во текот на воената кариера има студиски престој за изучување на италијански јазик во Рим, Република Италија во 2015 година, како и повеќе курсеви во земјата од областа персоналниот менаџмент и човечките ресурси, цивилно-воената соработка и односи со јавноста. Има објавено повеќе научни и стручни трудови од областа на економијата и безбедноста.
Редовен член на ДНУ од 2018 година.

Session

  • GEOECONOMICS – A NEW DIRECTION IN THE CONDUCTION OF GEOPOLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS

    Abstract: The modern world and the countries in it in the last twenty years have entered a new phase in which international politics and national security are increasingly inclined around economic interests. The shaping of the world stage and the key issues that arise from it will be left more and more to the economy. Heads […]

  • PUBLIC RELATIONS AND SOCIAL MEDIA INTERACTION THAT WORKS EXCELLENTLY WORKS

    Abstract: Social media, as newer media, has changed the classic communication. New forms of behavior were established because a new paradigm in communication was created. Sending and receiving messages through them is very fast, the interaction goes immediately, thus achieving a new form of communication. Each individual can very quickly create, create and send information, which […]