Aneta Boskovska

  • PhD Student
  • Здружение за хумано домување Хабитат Македонија - Скопје

Анета Бошковска, магистер по граѓанско материјално и граѓанско процесно право. Завршени додипломски и мастер студии на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје. Авторката е докторант на насоката граѓанско право – трет циклус студии на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје. Авторката од 2012 година до денес е вработена во Здружението за хумано домување Хабитат Македонија во Скопје. Во своето работно искуство била соработник – асистент на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје на предметот Облигационо право и соработник на ФОН Универзитетот на предметите Општ дел на граѓанско право и Грѓанско процесно право. Има објавено неколку стручни и научни трудови. Авторката се користи со англиски и албански јазик. Мајчин јазик – македонски. Има положено правосуден испит.

Session

  • THE IMPOSSIBILITY OF FULFILLMENT OF THE CONTRACTS DUE TO FORCE MAJEURE

    Abstract: The situation caused by the global pandemic reflected various changes in social relations on a global scale. The contractual relations and their fulfillment by the contracting parties were not immune to such numerous changes. The impossibility of fulfillment imposed by an external factor, ie force majeure affects the entire course of the contractual relationship, from […]